Inhoud:

Algemeen.

Art. 1

Openingstijden.

Art. 2

Kavel.

Art. 3 t/m 5

Storingen en parkeerplaats.

Art. 6 en 7

Het kampeermiddel.

Art. 8

Vaste gasten (leden) en overnachters en verblijf.

Art. 9 en 15

Toezicht minderjarige.

Art. 10

Verhuur.

Art. 11

Aansprakelijkheid.

Art. 12 t/m 15

Diversen.

Art. 16

Brandpreventie.

Art. 17

Scheiden van afval.

Art. 18

Grasmaaien en timmeren e.d

Art. 19

Sancties.

Art. 20

Slotbepaling.

Art. 21COÖPERATIEVE VERENIGING “IRENEHOEVE” U.A.

GEVESTIGD TE STAVENISSE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT,

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van   8 september 2013.

Voorgaande (huishoudelijke) reglementen zijn hierbij vervallen en niet meer van kracht.


ALGEMEEN

Artikel 1

Om een goede en redelijke gang van zaken op het kampeerterrein te verzekeren is het, door het grote aantal personen, noodzakelijk dat er vaste regels bestaan. Het is geenszins de bedoeling door deze regelgeving U in Uw persoonlijke vrijheid te belemmeren.

Mocht dit door enkele van U toch als zodanig worden gevoeld vragen wij U in het belang van allen, begrip voor eventueel met dit huishoudelijk reglement opgelegde beperkingen. Overleg over bepaalde bijzondere zaken is met het bestuur altijd mogelijk.

OPENINGSTIJDEN


Artikel 2

Overnachting en afsluiting voorzieningen:

Het kampeerterrein is geopend van 1 januari t/m 31 december.

2.   Bij (langdurige) afwezigheid wordt U, om veiligheidsredenen, verzocht om het elektra af te

sluiten door de in Uw caravan aanwezige hoofdschakelaar uit te zetten.

3.Bij vorst gevaar wordt het water afgesloten.

Artikel 3

Caravan, schuur, opslagkist, bouwsels en kavel:

1. Op(samengevoegde) kavels van het kampeerterrein, waar U recht op hebt, mag U niet meer dan één sta- c.q. toercaravan en één schuur plaatsen.

2. Schuurtjes mogen een grootte hebben van max 12m² – hoogte 2,60m.

3. Voordat U de schuur gaat plaatsen dient U, het model en de grootte bij het bestuur schriftelijk mede te delen zodat zij de grootte te kunnen controleren.

4. Als U Uw kavel aan de coöperatie verkoopt, bent U verplicht de caravan en alle bouwsels van Uw kavel te verwijderen en het kavel geëgaliseerd en ingezaaid op te leveren

5. In het, bij U in gebruik zijnde, kavel mag U niet graven en ook geen palen slaan zonder overleg met het bestuur, dit in verband met eventueel in het kavel liggende kabels en leidingen    van elektra en water.

6. Tevens mag worden geplaatst een open- of dichte

   opstap voor de caravan deur   De grootte van de dichte opstap bedraagt maximaal 1,00 meter uit de caravan en een maximale lengte van 2,50 meter.

7. Voor het maken van kleine bouwsels, zijnde geen gebouw, dient U vooraf schriftelijk toestemmi aan het bestuur te vragen, zodat zij het bouwse

   kunnen (laten) toetsen aan de bouwvoorschriften van de Gemeente Tholen.

8. Als U Uw kavel aan de coöperatie verkoopt, bent U verplicht de caravan en alle bouwsels van Uw kavel te verwijderen en het kavel geëgaliseerd

   en ingezaaid op te leveren.

9. In het, bij U in gebruik zijnde, kavel mag U niet graven en ook geen palen slaan zonder overleg met het bestuur, dit in verband met eventueel in het kavel liggende kabels en  

   leidingen van elektra en water.

Artikel 4

De caravan of enig ander bouwsel dient tenminste 75 centimeter, gemeten vanaf het hart van de beplanting, zowel in de lengte als in de breedte, van de windhagen

of de ringbeplanting af te blijven en mag de grenzen van het kavel niet overschrijden.

Tevens moet een caravan, die niet brandwerend is,  3 meter uit de caravan van zijn buren staan. Als dit niet haalbaar is met een afstand van 75 cm uit

de hagen moet de afstand vergroot worden.

Artikel 5

1. Afrasteringen, langs het pad, mogen bestaan uit beplanting dan wel een open hekwerk.

   Deze afrasteringen zijn op eigen risico geplaatst en kunnen, indien zij de aan- of

   afvoer van een caravan zouden verhinderen, zonder enig recht op schadevergoeding, in opdracht van het bestuur worden verwijderd.

   De beplanting mag niet hoger zijn dan één meter tachtig (1,80m). Uitgezonderd een ingangsboog.

   Het hekwerk mag niet hoger zijn dan één meter.( 1,00 m) Uitgezonderd een ingangsboog.

   2. De achter haag , tussen 2 leden , moet één meter tachtig ( 1,80 m) zijn. De tussen hagen, links

      en/of rechts van uw buurman, mag niet hoger zijn dan één meter tachtig ( 1,80 m)en niet lager dan

      één meter vijftig (1,50 m) . Dit altijd in overleg met uw buurman.

   3. De hoogte van de tussen hagen moet in overleg met elkaar worden vastgesteld. De hoogte van de

      haag wordt bepaald door het Lid, die de hoogste haag wenst. (Niet hoger of lager als bepaald.

      onder art 5 punt 2.)

   4. De hoogte van de zij hagen aan het hoofdpad van de kavels 8, 17, 26, 36, 57, 65, 74 en 79 moet

      één meter tachtig ( 1,80 m)zijn. en aan beide zijden onderhouden worden.

     Vrij staande bomen op het kavel mogen niet hoger zijn dan de caravan of max 3 meter.

   5. Als U materialen onder Uw caravan opbergt, mogen deze niet vanaf de wegen of paden zichtbaar

      zijn. U dient Uw caravan aan de onderzijde netjes dicht te maken.

   6. TV antennes mogen niet verder dan 100 centimeter boven onbewoonde kampeermiddelen uitsteken.

   7. Als U een haag wilt vervangen dient U vooraf   toestemming te vragen aan het bestuur.

      Het bestuur zorgt er voor dat de oude grens gemarkeerd wordt om onenigheid te voorkomen

   8. Het kavel, de caravan , de schuur, de windhagen, eventuele ringbeplanting en afrasteringen moeten

     door U steeds in goede staat van onderhoud worden gehouden.

Artikel 6

    Van de aanwezige sanitaire of andere voorzieningen dient een passend gebruik te worden gemaakt.

    Storingen van aanwezige apparatuur c.q. leidingen e.d. moeten terstond aan het bestuur gemeld worden.

    Van de elektriciteitsvoorziening moet men afblijven.

Artikel 7

1.Elk lid c.q. huurder mag zijn auto, eventuele boot en/of aanhanger slechts parkeren op de hem, schriftelijk, toegewezen parkeerplaats.

   U moet er voor zorgen dat alle wegen en paden toegankelijk blijven voor de hulpdiensten.

2.Van andere plaatsen op het parkeerterrein mag niet zonder toestemming van het bestuur gebruik worden gemaakt.

3.Bezoekers mogen in geen geval met hun auto's of andere voertuigen op het terrein komen tenzij het hulpbehoevenden betreft.

4.Leden hebben niet het recht om hun parkeerplaats aan andere leden c.q. bezoekers beschikbaar te

   stellen. Indien er nog C parkeerplaatsen beschikbaar zijn kan een bezoeker een plaats huren.

Artikel 8

Voorschriften waaraan de kampeermiddelen moeten voldoen:

1.Toer- en stacaravans worden toegestaan zoals Deze in de handel verkrijgbaar zijn, of bij

   Zelfbouw dient het ontwerp en de toe te passen Materialen goed gekeurd te worden door het bestuur.

   De maximale hoogte van de caravan mag niet meer bedragen dan 3.95 meter af het maaiveld.

2.         .L-vormige caravans mogen niet worden geplaatst.

  Caravans breder dan 4.00 meter mogen alleen geplaatst worden met toestemming van het bestuur.

3.Aan het verkeer onttrokken voertuigen zoals autobussen, trams,directie wagens e.d. zijn niet toegestaan.

4.De afmetingen van de kampeermiddelen mogen onder geen enkel beding art. 4 (vier) in het gedrang brengen.

5.Kampeermiddelen, schuur of opslagkist en opstap moeten steeds in goede staat van onderhoud worden gehouden.

Artikel 9

Vaste gasten,/ overnachters :

Wij kennen:

1.Vaste gasten:

Hiertoe worden gerekend, de leden en de permanente huurders van de coöperatieve vereniging "Irenehoeve"

  met hun respectievelijke echtgene(o)t(e) of vaste partner, die ingeschreven is op de inlichtingenkaart en

hun niet gehuwde inwonende kinderen of pleegkinderen.

Het inwonend zijn van pleegkinderen moet worden aangetoond met een uittreksel van het bevolkingsregister.

2.Overnachters: Hiertoe worden gerekend ieder die geen lid is en op het kavel van een vast lid overnacht.

Als het lid c.q. een thuis wonend gezinslid aanwezig is, zijn de overnachtingen gratis.

Als het lid reeds één huisdier heeft, mogen de overnachters geen huisdier meebrengen

Van wegen de Politieverordening moet elke overnachter zich bij aankomst laten registreren.

NIET ACHTER AF)Zodat men ingeschreven kan worden in het nachtregister .Dit moet gebeuren met

daarvoor bestemd formulier.

Formulier verkrijgbaar bij het bestuur.

Het formulier moet OP DE DAG VAN AANKOMST in de brievenbus van ons kantoor gedeponeerd worden.

Artikel 10

Toezicht op minderjarigen:

Personen beneden de zestien (16) jaar mogen niet zonder toezicht van een volwassene in een kampeermiddel verblijven en overnachten.

Artikel 11

Nadere bepalingen verhuur en de te betalen prijzen:

Het verblijf van niet leden in een kampeermiddel wordt ongeacht de inkomsten voor het lid aangemerkt als zijnde verhuur.

Uitgezonderd:

Kinderen(+partner met hun inwonende kinderen).Ouders en schoonouders.Broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters

(+partner) met hun inwonende kinderen. Het lid isverantwoordelijk voor afdracht van de te betalen gelden, zoals opgenomen onder prijzen "caravan

verhuur" welke jaarlijks in de ledenvergadering worden vastgesteld.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 12

Wie is aansprakelijk voor wat:

1.Iedere kampeerder is aansprakelijk voor door hem of door zijn gezin aan zichzelf of aan derden toegebrachte schade.

De coöperatieve vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Evenmin voor diefstal, vermissing, schade door brand of schade door

gesprongen waterleidingen of schade ontstaan op de parking c.q. boten- plaatsen enz..

2.Geadviseerd wordt een verzekering WA-gezin af te sluiten.

De coöperatieve vereniging is op geen enkele manier aansprakelijk voor de schade aan privé goederen die opgeslagen worden in het

ontspanningslokaal c.q. werkhuis.

3.De coöperatieve vereniging is niet Aansprakelijk voor materiële en/of lichamelijke schade ontstaan door het gebruik

van door de coöperatie verstrekt materieel.

Indien, door ondeskundig gebruik, naar oordeel van het bestuur, schade ontstaat worden de reparatiekosten in rekening gebracht bij

diegene aan wie het materieel was verstrekt.

Na gebruik van het geleende materiaal dient dit onmiddellijk terug gebracht te worden zodat anderen er ook gebruik kunnen van maken,o.a. kruiwagens.

SPEELTUIN

Artikel 13

U dient er zorg voor te dragen dat Uw kinderen de speeltuin niet gebruiken tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens. Kleine kinderen niet zonder toezicht in de speeltuin te laten spelen.

Het gebruik van de speeltuin is voor eigen risico.

Voor eventuele andere accommodaties zal het bestuur passende maatregelen voorzien.

SPELEN COMMISSIE

Artikel 14

In overleg met het bestuur kunnen de vaste gasten uit hun midden een zogenaamde spelen commissie kiezen voor de organisatie van kinderspelen, wedstrijden en andere activiteiten.

Aan deze spelen, wedstrijden enz. kan worden deelgenomen door de in artikel 10 genoemde personen.

VERBLIJF

Artikel 15

Vanzelfsprekend eisen wij van onze gasten dat zij:Stilte betrachten tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Op- en afrijden is dan verboden, uitgezonderd vanaf de parkeerplaats.

Radio's, bandrecorders of andere muziekinstrumenten gebruiken zonder hinder voor de buren.

Hun honden aan de lijn houden en hun behoefte buiten de camping laten doen. Voor honden en katten is een inentingsbewijs verplicht.

Per LID mag een (1) hond of kat aanwezig zijn. Heeft het lid al een hond of kat dan mag de overnachter geen hond of kat meebrengen.

Katten moeten op eigen terrein blijven.

Huisdieren kunnen terstond van de camping worden verwijderd als zij overlast bezorgen aan mede kampeerders.

Bezoekers mogen maar één huisdier meebrengen.

Kinderen jonger dan 6 jaar niet alleen naar het toilet of douche laten gaan.

Toezien dat door leden van het gezin of bezoekers geen vernielingen op welke wijze dan ook, worden aangebracht aan terrein, gebouwen, waterleiding, beplanting enz..

Toegebrachte schade zal door het bestuur worden verhaald op diegene die hiervoor aansprakelijk is.

DIVERSEN

Artikel 16

Voetballen, elektra/water, bromfietsen, vuurwapens, gasflessen en olie opslag en wat te doen bij brand:

1.Op het afgesloten terrein, mag niet worden gevoetbald. Er mag worden gevoetbald op het daarvoor aangewezen veldje.

2.Het aansluiten en regelen van elektra, water en riolering dient in overleg met het bestuur te gebeuren. Om aansluiting op het elektra net te

verkrijgen, dient Uw installatie te voldoen aan de voorschriften van de Delta Nutsbedrijven.

Het Lid is verantwoordelijk voor de elektra-,gas- en water installatie in zijn caravan en schuur en op zijn kavel.

3.Het is VERBODEN uw caravan ELEKTRISCH te VERWARMEN. Bij knoeierijen met elektra zal men worden afgesloten.

4.De maximale rijsnelheid op het parkeerterrein is5 KM per uur.

5.Bestuurders van brom- en snorfietsen dienen, het terrein met afgezette motor en op- en af te gaan.

6.Kinderen mogen niet spelen (fietsen, skelteren en skeeleren enz.) op de parking.

7.Bij de wet verboden wapens zijn op de camping niet toegestaan.

8.Er mag alleen met butaan- of propaangas verwarmd c.q. gekookt worden. Er mogen max. 2 gasflessen van 45 liter bij de caravan staan.(leeg of vol)

9.Gasflessen mogen niet gevuld worden met LPG.

10.Voor olieverwarming mag er maximaal 200 liter olie worden opgeslagen.

Het olievat moet geplaatst worden in een opvangbak ter voorkoming van bodemverontreiniging.

11.Er mag met geen kolenkachel of allesbrander verwarmd worden

12.Wij adviseren U om in uw caravan op een adequate plaats een brandmelder te instaleren.

13. Bij brand: waarschuw uw medebewoners en buren.

Kleine brandjes

Blus kleine brandjes met de brandblusser.

Grote brand

Belt in eerste instantie onmiddellijk de brandweer, alarmnummer 112 (ook eventueel voor politie en/of ambulance) en onderneemt het volgende in

afwachting van hun komst Start zelf met blussen .

Doof de vlammen op een persoon nooit met een nylon jas, deken of iets dergelijks, maar met water of een deken, jas, gordijn (liefst van wol)

Brandwonden moeten zo snel mogelijk worden gekoeld met water.

Plaats blusmiddelen zie achterzijde reglement.

Artikel 17

Het hebben van open vuren, het verbranden van hout, vuil of andere voorwerpen of materialen e.d., is ten strengste verboden.

Van deze bepaling is uitgezonderd het gebruik van barbecue, mits de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen, de weersomstandigheden zulks toelaten en

er geen gevaar te duchten is.

Bij het barbecuen dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan :

er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarig persoon.

de barbecue moet op een open plaats staan die minsten 2 meter rondom vrij is van opstallen,

bomen en struiken. Uit gezonder een van beton gemaakte barbecue die aan de zij- en achterwand dicht is. Deze moet minimaal 75 cm uit de beplanting staan.

een barbecue dient zodanig opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen of kan worden omgestoten.

vast brandstof (niet anders zijnde dan briketten     of   houtskool) in een barbecue mag alléén ontstoken worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof

en/of   aanmaak gel.

de barbecue mag niet worden verlaten alvorens het vuur gedoofd is.

in de directe nabijheid van de barbecue moet een blusmiddel in de hoedanigheid van (een) emmer(s) water of zand (minimaal 10 liter) voor

onmiddellijk gebruik gereed te staan.

SCHEIDEN VAN AFVAL

Artikel 18

Huishoudelijk afval, Grof Huisvuil, Chemisch afval, Sancties:

1.Huishoudelijk en tuin afval:

Het is alleen toegestaan huishoudelijk afval van de camping (niet van thuis) in gesloten zakken in de desbetreffende containers te storten.

Gooi tuinafval in de groenzone. Gras links overige tuinafval rechts in het midden. Maak takken zo klein mogelijk.

2.Grof huisvuil.

Maak het grof huisvuil zo klein mogelijk gooit het niet in de container maar stapel het zodat er geen loze ruimtes ontstaat .

Oude tuin meubelen klein maken.Dozen klein maken!

3.Gooi al het ijzer in de ijzerbak als deze vol is wordt deze geleegd.

4.Koelkasten en elektrische apparaten mogen bij de ijzer bak geplaatst worden. en elektrische apparaten bij de ijzer bak plaatsen.

ALS WE ONS ALLEMAAL HIERAAN HOUDEN KUNNEN ALLE LEDEN HUN VUIL KWIJT.

5.Klein chemisch afval. Klein chemisch afval dient mee naar huis te worden genomen. Het is niet toegestaan om klein chemisch afval gemengd met

huishoudelijk afval en/ of tuinafval e.d. te storten in de vuilcontainers.

6.Sancties bij niet voldoen scheiding afval.

Indien bij controle door het bevoegd gezag (b.v.milieu-inspecteurs van de gemeente en/ofministerie) blijkt dat niet is voldaan aan de

scheiding van afval worden de ontstane kosten (boetes e.d.) zo mogelijk verhaald op het lid die zich niet aan de regels van klein chemisch afval heeft gehouden.

GRASMAAIEN\TIMMEREN E.D.

Artikel 19

Grasmaaien met motormaaiers, elektrische maaiers, timmeren e.d. zijn vanwege het hinderlijk lawaai verboden na 20.00 uur en voor 08.00 uur.

SANCTIES

Artikel 20

Bij in gebreken blijven tegen de statuten of het huishoudelijk reglement zal het bestuur passende maatregelen nemen. In zware gevallen zal de controle commissie

ingeschakeld worden voor advies en zo nodig de algemene ledenvergadering.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

De voorzitter             De secretaris

H.A.M. van Og            S. Denie